Nowoczesne modele analizy gospodarki światowej a ewolucja badań nad międzynarodowymi oddziaływaniami krajowej polityki makroekonomicznej

Autor:  Agnieszka Domańska  |  10-12-2013 14:19  |  aktualizacja: 10-12-2013 14:22

Japonię, Niemcy, resztę krajów europejskiej unii monetarnej i grupę pozostałych członków OECD, nieeksportujące ropy kraje rozwijające się oraz państwa OPEC. Model rzuca też światło na zagadnienia korzyści z międzynarodowej koordynacji polityki gospodarczej.

3.1. Model Interlink

Jednym z pierwszych modeli globalnych bazujących na podejściu równowagi ogólnej jest Interlink - opracowany w późnych latach 80. i wykorzystywany przez OECD. Jest to typowy model makroekonomiczny, łączący cechy "keynesowskie", charakteryzujące gospodarkę w okresie krótkim, z neoklasycznym opisem zachowania gospodarki w długim horyzoncie czasowym (z przejściową sztywnością, zanim ceny i płace dojdą do poziomu potencjalnego po wystąpieniu szoku). Systemy równań dla poszczególnych analizowanych krajów połączone są modelami obrazującymi powiązania międzynarodowe realizowane poprzez kanały handlu i przepływów finansowych oraz mechanizmy kursowe. W modelach dla krajów autonomiczne zmiany popytu mają znaczny wpływ na produkcję i zatrudnienie w krótkim (do średniego) okresie, a w długim okresie wpływ ten jest wypierany przez okresowo wyższą stopę inflacji (spowodowaną wyższymi kosztami wynagrodzeń, kiedy rynek pracy ulega skurczeniu, oraz bezpośrednim oddziaływaniem podwyższonego kosztu kapitału), która ogranicza konsumpcję i eksport netto. W konsekwencji w długim horyzoncie czasowym bezrobocie powraca do swego poziomu naturalnego, a produkcja jest w pełni determinowana przez czynniki podażowe, natomiast tempo tego dostosowania określone jest przez uwarunkowania polityki pieniężnej i fiskalnej w każdym z analizowanych krajów. Model opisuje też efekty zwrotne oddziaływania polityki danego kraju, tj. przetransformowane przez inne gospodarki efekty "drugiej rundy" impulsów dodatnich lub ujemnych, wygenerowanych przez dany szok [Dalsgaard, André, Richardson 2001].

Model Interlink służy przede wszystkim opracowywaniu prognoz rozwoju gospodarki globalnej na zasadzie symulacji kształtowania się podstawowych zmiennych ekonomicznych jako bezpośrednich i pośrednich implikacji szoków dla poszczególnych rynków oraz efektów procesów dostosowawczych w różnych scenariuszach (zależnych od określonych kierunków polityki gospodarczej, międzynarodowej koordynacji polityki, zmian warunków rozwoju wolnego handlu, cen głównych surowców naturalnych, cen żywności etc.)3. Obok submodeli skonstruowanych dla poszczególnych krajów (dla każdego kraju OECD istnieje odrębny model uwzględniający cechy specyficzne danej gospodarki; dla reszty krajów wykorzystywane są wystandaryzowane modele gospodarki otwartej) Interlink zawiera modele opisujące transmisję impulsów gospodarczych między nimi za pośrednictwem trzech kanałów: międzynarodowej wymiany handlowej, przepływów finansowych oraz kursów walutowych. Zasadniczo na cały system analityczny Interlink składają się: analiza strony podażowej każdego z krajów, blok cen i płac, równania mikroekonomiczne co do wyborów na poziomie gospodarstw domowych oraz równania cen w handlu międzynarodowym. Bardziej szczegółowo są to:
 • Odpowiednio wyspecyfikowane funkcje produkcji (z reguły w postaci funkcji Cobba-Douglasa z kapitałem ludzkim i rzeczowym jako czynnikami produkcji, przy stałych korzyściach względem skali), w ramach których określa się dla każdego podmiotu (kraju lub grupy, jeśli chodzi o mniejszą gospodarkę opisywaną standardowo) wartość produkcji w długim okresie (strona podażowa). Zmiany technologiczne aproksymowane są za pomocą indeksu wydajności pracy lub całkowitej produktywności czynników (ang. total factor productivity, TFP). Popyt na pracę i kapitał określany jest na podstawie maksymalizacji zysku firm, co implikuje, że długookresowy wskaźnik produktywności pracy zależy od realnych kosztów płacy, podczas kiedy długookresowa relacja produktu do kapitału zależna jest od realnego kosztu kapitału [Dalsgaard, André, Richardson 2001].
 • Blok cen i płac, który w połączeniu z równaniami popytu na czynniki wytwórcze objaśnia tempo dostosowań po szoku. W krótkim okresie ceny są wrażliwe na presję popytową i dlatego ich wartość może odchylać się od kosztu krańcowego. Realne płace zależą od produktywności pracy i od stopy bezrobocia. Procesy dostosowawcze płac realnych do zmian produktywności, podobnie jak reakcja realnych płac na zmiany w poziomie bezrobocia, są opóźnione z uwagi na istnienie realnych sztywności [Dalsgaard, André, Richardson 2001].
 • Równania mikroekonomiczne opisujące indywidualne wybory w zakresie konsumpcji gospodarstw domowych (tj. optymalna alokacja popytu) oraz w zakresie podaży oferowanych przez nie czynników produkcji (optymalna alokacja zasobów: pracy, kapitału, prywatnych aktywów) z parametrami wynikającymi ze strukturalnych cech popytu (rozdział preferencji, krańcowa stopa transformacji między konsumpcją a czasem wolnym, składające się na obraz funkcji użyteczności, wrażliwość podaży pracy na zmiany wynagrodzeń, skłonność do oszczędzania, parametry dotyczące wyborów międzyokresowych etc.) właściwych danemu krajowi (grupie krajów), obliczanymi np. z tablic nakładów-wyników.
 • System modeli objaśniających ceny w handlu zagranicznym i skalę przepływów handlowych, w oparciu głównie o relacje bilateralne (eksport zależny jest od tempa rozwoju rynków partnerskich oraz od relatywnych cen w kraju w stosunku do zagranicy, natomiast import objaśniany jest całkowitymi wydatkami, tj. czynnikami popytowymi za granicą i warunkami względnej konkurencyjności cenowej).
Dla zobrazowania podstawowych zależności analizowanych w ramach Interlink na rys. 1 przedstawiono je w ujęciu schematycznym. O tym, jak kompleksowo ujęte są w Interlink analizowane powiązania globalne, może świadczyć fakt, że modele dla większych krajów OECD obejmują od 208 do 250 osobnych równań (z których do 100 są to równania behawioralne), natomiast te opracowane dla mniejszych krajów zawierają od 130 do 150 równań (z tego ok. 50 behawioralnych). Interlink wykorzystuje w większości dane półroczne i kwartalne, gdzie istotnym wspólnym mianownikiem jest poziom wzajemnej wymiany handlowej, oraz rachunek płatniczy, z głównymi strukturalnymi zróżnicowaniami między gospodarkami, odzwierciedlonymi w różnicach wartości danych parametrów (patrz niżej), związanymi z różnym tempem dostosowań do szoków, jak np. elastyczność inwestycji, konsumpcji czy popytu na pieniądz względem rynkowych zmian stopy procentowej, istnienie lub nie reguł polityki, struktura przedmiotowa i geograficzna handlu zagranicznego. Do parametrów tych zaliczyć można także: wartość współczynnika wyrzeczenia (ang. sacrifice ratio), który pozwala określić skumulowany wzrost/spadek procentowy w stopie bezrobocia, potrzebny do redukcji/wzrostu rocznej stopy inflacji o 1% w okresie po szoku popytowym, elastyczność importu względem całkowitych wydatków, krótkookresową skłonność do konsumpcji (względem dochodu rozporządzalnego), wrażliwość konsumpcji na wzrost cen, elastyczność inwestycji względem zmian produktu zagregowanego, wrażliwość cen w eksporcie na delatory krajowe, poziom podstawowej stopy procentowej, stopę podatkową czy podatność eksportu na zmiany konkurencyjności [Dalsgaard, André, Richardson 2001].
 NAJWAŻNIEJSZE W BRANŻY
OGŁOSZENIA I KATALOGI
MASZYNY, POJAZDY, USŁUGI
 • Nazwa produktu / usługi
 • Szukaj wszędzie Tylko w tytule ogłoszenia
 • Kategorie

  Maszyny

  Agregaty, silniki, pompy
  Budowlane
  Leśne
  Przemysłowe
  Rolnicze
  Wózki widłowe
  Pozostałe

  Pojazdy

  Ciężarowe
  Przyczepy i naczepy
  Autobusy
  Ciągniki siodłowe
  Dostawcze
  Specjalne

  Części i akcesoria

  Do maszyn budowlanych
  Do maszyn rolniczych
  Do pojazdów użytkowych
  Do wózków widłowych

  Usługi

  Budowlane
  Rolnicze
  Transportowe
  Inne
 • Region
 • Cena
  od: do:
 • Rok produkcji
  od: do:
 • Wszystkie oferty 24h 7 dni
Aktualna liczba ofert:
15 228
GORĄCE OFERTY MASZYN, POJAZDÓW I USŁUG
WYSZUKIWARKA OFERT PRACY
 • Zawód
 • Branża
 • Region
 • Wszystkie oferty 24h 7 dni
Aktualna liczba ofert:
40 930
OFERTY SZKOLEŃ
KATALOG FIRM
 • Nazwa firmy
 • Branża
 • Region
Aktualna liczba firm:
5 436
WYSZUKIWARKA NIERUCHOMOŚCI
 • Miejscowość
 • Kategoria
 • Typ oferty
 • Cena od
 • Cena do
Aktualna liczba ofert:
1 039 478
Polecane oferty
WYSZUKIWARKA PRZETARGÓW UZP
 • Treść
 • Zamawiający
 • Region
Aktualna liczba ofert:
2 403 805
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
 • Treść
 • Kategoria
 • Region
Aktualna liczba komunikatów:
385 590
GORĄCE KOMUNIKATY
WYSZUKIWARKA OBIEKTÓW KONFERENCYJNYCH
 • Nazwa obiektu:
 • REGION:
 • TYP OBIEKTU
Aktualna liczba ofert:
467
Wyszukiwanie zaawansowane
 • LICZBA UCZESTNIKÓW
 • LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH
 • INNE OPCJE
Aktualna liczba ofert:
467

POLECAMY W SERWISACH